ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ !
 
 
   
   
   
Költségvetési tervezet 2019-évre megnyit !
Szakmai munkaterv 2019-évre megnyit !

   
Pénzügyi beszámoló 2018-évről megnyit !
Szakmai beszámoló 2018-évről megnyit !
Munkaterv 2018 évre megnyit !

Közhasznúsági jelentés 2017 évről megnyit !
Szakmai beszámoló 2017-évről megnyit !
 Közlemény a SZJA 1% felhasználásáról megnyit !
A Zala megyei Népműv. Egy. és a Hagyományok Háza közös munkaterve 2017. évre megnyit !

2017. évi munkaterv tervezete

megnyit !

2016.-évi közhasznúsági jelentés megnyit !
Zala megyei Népművészeti Egyesület 2016. évi szakmai beszámolója megnyit !
2016. évi munkaterv megnyit !
Költségvetési tervezet 2016. évre megnyit !

   
Pénzügyi jelentés 2015. évről megnyit !
Pénzügyi beszámoló 2015. évről megnyit !
Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2015. évi szakmai beszámoló megnyit !
Egyesület munkaterve 2015. évre megnyit !
SZJA 1% felhasználása a 2013.évben kiutalt 244.159 Ft-ról megnyit !
Költségvetési tervezet 2015. évre megnyit !

 Pénzügyi beszámoló a 2014. évről megnyit !

2014.-évi közhasznúsági jelentés

megnyit !
Zala Megyei Népművészeti Egyesület  2014. évi szakmai beszámoló megnyit !
Egyesület munkaterve 2014. évre megnyit !
Költségvetési tervezet 2014. évre megnyit !

SZJA 1% felhasználása a 2012. évben kiutalt 106.112 Ft-ról

megnyit !

2013-évi közhasznúsági jelentés

megnyit !

Beszámoló az Egyesüet 2013. évi pénzforgalmáról

megnyit !

Az Egyesület költségvetési tervezete 2013. évre

megnyit !

Dokumentumok a 2013. november 23-i
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS-re
(megnyitható, letölthető!)

   Meghívó közgyűlésre megnyit !
   Pénzügyi beszámoló 2011 - 2013. évekről megnyit !
   Szakmai beszámoló 2011 - 2013. évekről megnyit !
   Egyesületi körlevél 2013.11.11. megnyit !

 

2012-évi közhasznúsági jelentés

megnyit !

Az Egyesület pénzügy beszámolója 2012. évről

megnyit !

Az Egyesület Szakmai Beszámolója 2012. évről

megnyit !

Az Egyesület Munkaterve 2012. évre

megnyit !

 

Az Egyesület Munkaterve 2011. évre

megnyit !

Jelentés a SZJA 1%-nak felhasználásáról

megnyit !
2011-évi közhasznúsági jelentés megnyit !
2011-évi közhasznúsági beszámoló megnyit !

 

Jelentés a SZJA 1%-nak felhasználásáról

megnyit !

2010-évi Közhasznúsági Jelentés (szakmai)

megnyit !

Az Egyesület  Szakmai Beszámolója 2010. évről

megnyit !

2010-évi Közhasznúsági Beszámoló (pénzügyi)

megnyit !

Az Egyesület Pénzügyi Beszámolója 2010. évről

megnyit !

 

Jelentés a SZJA 1%-nak felhasználásáról

megnyit !

2009-évi közhasznúsági beszámoló

megnyit !

2009-évi közhasznúsági jelentés

megnyit !


 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

 A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 1982-ben alakult, ma közhasznú társadalmi szervezet. Célja a népi kézműves hagyományok továbbéltetése, a nemzeti és nemzetiségi kultúra ápolása.

A Zala Megyei Népművészeti az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja:

Akkreditált képzésekre

 

való jelentkezés regisztrálása, jelenléti ív, képzési dokumentumok.

Adatkezelő:

Zala Megyei Népművészeti Egyesület

8900 Zalaegerszeg, Gébárti tó 0737/80 hrsz.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf: 161.

e-mail: zmegyesulet@gmail.com, telefon: 06 30 2566711, 06 70 3656143

Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó személy neve, elérhetőségei:

Skrabut Éva elnök

e-mail: zmegyesulet@gmail.com

telefon: 06 30 2566711

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett kifejezett hozzájárulása

Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a személyes adataira vonatkozó hozzájárulását.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület törli az Ön adatait, ha

- az adatok kezelése jogellenes;

- Ön kéri a törlést, vagy visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

- ha azokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kezelt adatok köre:

Név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, e-mail cím, telefonszám.

II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről

Ön visszajelzést kérhet a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ön tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettől,

- hogy az Ön személyes adatai közül melyeket kezeli, illetve az adatfeldolgozó mely személyes adatait dolgozza fel;

- az adatok kategóriáiról;

- az adatok forrásáról;

- az adatkezelés céljáról;

- az adatkezelés jogalapjáról;

- az adatkezelés időtartamáról (az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartamáról);

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;

- az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről;

- azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, akikkel, vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;

- azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettől személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását vagy az adatok kezelésének korlátozását, az adathordozást;

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön másolatot kérhet a Zala Megyei Népművészeti Egyesület által kezelt személyes adatairól.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

- ha Ön visszavonja a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását; - az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Zala Megyei Népművészeti Egyesület gyűjtötte vagy kezelte;

- ha az Ön adatait jogellenesen kezelték, például az Ön hozzájárulása nélkül;

- ha az Ön adatainak törlését jogszabály írja elő;

- ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön a fenti jogait a Zala Megyei Népművészeti Egyesület részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Pf: 161.

E-mail: zmegyesulet@gmail.com

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat a Zala Megyei Népművészeti Egyesület nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint Egyesületünk tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

V. Bírósághoz fordulás lehetősége

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni Egyesületünkkel szemben jogai megsértése esetén. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

VI. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák